Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Стартира приемът на документи по новия проект „Работа” за безработни и неактивни лица от Общини Мъглиж, Гурково и Николаево

Данъчно, Бюро по труда, социално подпомагане, ГРАО, НАП - лято

Изпълнението на проекта  е с национален обхват и се прилага в 193 общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца. За териториалният обхват на Дирекция „Бюро по труда” Казанлък такива общини са Община Мъглиж, Община Гурково и Община Николаево.   Определеният бюджет е в размер на 80 млн. лв., осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

През 2018 г. в обхватът на проект „Работа” влизат  продължително безработни и неактивни лица, които ще бъдат активирани от наети към съответните общини специалисти. Безработните и активираните неактивни лица ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца и ще получават възнаграждение равно на минималната заплата. По заявка на работодателя може да бъде осигурен и наставник, който също ще е част от целевата група на проекта.

Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата.

Работодателите могат да бъдат от частния сектор, общински администрации и общински предприятия, физически или юридически лица, вписани в регистъра към АСП за предоставяне на услугите по дейностите „Домашен социален патронаж” и/или „Домашен помощник”, социални предприятия, дружества за заетост, предприятия, които осигуряват временна работа, НПО и др. работодатели, осъществяващи дейности в обхвата на посочените в Национална програма (НП) за обучение и заетост на безработни лица „Работа”, с изключение на работодателите, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС)  № 1407/2013 г.
В случай, че Работодател предвижда да разкрие работни места в повече от една от допустимите по проекта общини, задължително следва да подаде отделни заявки за всяка община на територията на която ще бъде разкрито работното място

Приемът на заявки за участие на работодатели по проект „Работа” ще бъде в периода от 16 февруари 2018 г. до 9 март 2018 г. включително в Дирекция „Бюро по труда” Казанлък, като ще има възможност за подаване и на електронни заявки на официалния сайт на Агенцията по заетостта.

Подробна информация за проекта може да  получите в Дирекция „Бюро по труда” Казанлък и от официалния сайт на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg

 

coronavirus.bg