Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Започна заплащането на данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Данъчно, Бюро по труда, социално подпомагане, ГРАО, НАП - лятоОт днес, 26-ти февруари, 2019г. дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци към Община Казанлък вече могат да бъдат заплащани, съобщават от Дирекция „Местни приходи“. Данъчните напомнят, че заплащането може да става по няколко начина:

- в брой и чрез ПОС терминално устройство на касите - паричен салон на партерен етаж, стая 10, етаж 5 на адрес гр.Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг № 4. Касите на Дирекцията са отворени за граждани всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа.

- в паричните салони на „Български пощи” ЕАД,  РУ„ЮИР”

- чрез интернет услугите на EasyPay и Epay.

- за безкасови /банкови/ плащания банковата сметка е:

Титуляр: ОБЩИНА Казанлък
Общинска банка АД
ФЦ Казанлък
Ул.”Орешака” № 1
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344

Кодовете за вид плащане са както следва:
44 14 00 – патентен /окончателен/ данък
44 21 00 – данък върху недвижимите имоти
44 22 00 – данък върху наследството
44 23 00 – данък върху превозните средства
44 24 00 – такса битови отпадъци
44 25 00 – данък при придобиване на имущество
44 28 00 – туристически данък
44 34 00 – други данъци
44 65 00 – глоби, лихви,  имуществени санкции
44 80 01 – такса за технически услуги
44 80 07 – такса административни услуги

От дирекция „Местни приходи” обръщат внимание, че и тази година няма промяна в ставките на облагане.

5%-овата отстъпка ще важи за срок до 30-ти април, 2019г.

Запазва се и улеснението за жителите на община Казанлък всички дължими данъци и такси да може да се заплащат на място по населени места по местоживеене в кметството на града или селото.

Според Закона за местните данъци и такси, данъчно задължени лица са:
- собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти;
- при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят;
- при концесия данъчно задължен е концесионерът;
- собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен за този имот или съответната част от него;
- за имот, държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление;
- когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите, които притежават.

За финансово улеснение, вариантите за разсрочване на плащането на данъците са както следва:

- Данъкът върху недвижими имоти се плаща на две равни вноски – I-ва вноска до 30 юни и II-ра вноска до 30 октомври на годината, за която е дължим.

Данъкът върху недвижимите имоти е дължим за заплащане, независимо дали имотите са използвани или не, като за собствениците на недвижими имоти, за които това е основно жилище Законът предвижда данъчно облекчение наполовина и то важи само за един единствен недвижим имот, а при намалена работоспособност на съответното лице над 50%, дължимият данък се намалява със 75%.

В разпоредбата на чл. 4, ал.2 от ЗМДТ се посочва, че невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъците и другите държавни вземания.

Забава на заплащането, извън срока на дължимия данък върху недвижими имоти се санкционира с начисляването на лихва за просрочие.

Пресцентър на община Казанлък

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: