Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Обявен е конкурс за полицай с медицинско образование към Заведението за отрезвяване


 Обявен е конкурс за полицай с медицинско образование към Заведението за отрезвяване при ОДМВР – Стара Загора

Срокът за кандидатстване е 4.02.2011 г.


Със заповед на Министъра на вътрешните работи  от 29.12.2010 г. е обявен  конкурс за постъпване на държавна служба в МВР за вакантно място от категория Е - полицай (фелдшер) към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, за което се изисква първоначално професионално обучение. 

Изисквания:

Кандидатите трябва да отговарят на всички общи изисквания  за постъпване на държавна служба в МВР: да са дееспособни физически лица, да притежават само българско гражданство; да не са привлечени като обвиняеми и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от последвалата реабилитация, или които не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по член 78а от Наказателния кодекс.
 
Наред с това, желаещите да бъдат допуснати до конкурса, следва да отговарят и на специфични изисквания:
• Да не са по възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса ( не се прилага за кандидатите - настоящи и бивши служители на МВР);
• Да притежават минимална образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по хуманна медицина;
• Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за държавна служба в МВР.
• Да не са стажанти в МВР.

Срокове и документи:


До 4.02.2011 г. кандидатите, които отговарят на общите и специфични изисквания, следва да подадат в  “Човешки ресурси” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора на ул. “Граф Игнатиев” 16  заявление по образец за участие в конкурса  и да попълнят анкетна карта, като представят следните документи:
• лична карта ( копие);
• диплома (нотариално заверено копие) за  завършено образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
• Декларация, че кандидата притежава само българско гражданство;
• Свидетелство за съдимост за работа в МВР;
• удостоверяващ документ, че не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;
• декларация по чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни;
• други документи, които имат отношение към конкурса. (дипломи, сертификати, удостоверения и др.)

В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертно-лекарска комисия за удостоверяване годността им по медицински показатели за държавна служба в МВР.

Не се приемат документи, подадени след определения в заповедта за конкурса срок – 4 февруари 2011 г.

Конкурсни етапи:

- Изследване на физическата годност
- Изследване на интелектуалните способности и познания, включващо
       • Капацитет на преработка на информацията;
       • Пространствено ориентиране и наблюдателност;
       • Памет;
       • Езикова култура;
       • Обща култура.
- Психологично изследване.
- Заключително интервю.