Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Пожарната предприема мерки за


 Пожарната предприема мерки за обезопасяване на горите и земеделски площи  през пожароопасния летен сезон 2011 г.

Със заповед на областния управител на Област Стара Загора Йордан Николов периодът от 16 май до 30 октомври е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора.
 
При организиране на борбата с горските пожари, ежегодно участие вземат Областно управление и районните служби на Пожарна безопасност и защита на населението, Регионалната дирекция по горите, общините, както и  част от собствениците и ползвателите на горски територии и лицата, извършващи дейности в тях.  Всички регионални дирекции по горите продължават изпълнението на годишните си оперативни планове за опазване на горите от пожари и актуализират програмите си за действие при гасене на пожари.

От началото на годината в Старозагорска област  се отчита  значителното намаление в броя на пожарите с нанесени материални щети в сравнение с предходната  2010-та, но запалванията в сухи треви и отпадъци са се увеличили повече от два пъти. Въпреки, че при тези произшествия няма нанесени материални щети, те са симптом са повишаване на пожарния риск.  Увеличаването на пожарите в сухи треви са характерни за сезона, при настъпващо засушаване и затопляне и освен с голям разход на ресурси за пожарните служби, са свързани и с висок риск да прераснат в горски пожари или да обхванат трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и да нанесат значителни икономически и екологични щети.   

Статистиката показва, че основната причина за възникването на пожарите през летния период е човешка небрежност. Едва в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, в останалите 99 %  - причина за огнените бедствия е човешка дейност - небрежност или умишлени действия.

В тази връзка от противопожарните служби припомнят, че чл.137 ал.3 от Закона за горите изрично забранява паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии и санкциите за нарушителите са в размер от 200 до 1 000 лв. По време на пожароопасния сезон се забранява още изхвърлянето на горими отпадъци, които трябва да се депонират само на определените за целта места.

В брой 39 на Държавен вестник, бе обнародвана новата Наредба № Із-1053/19.04.2011г. регламентираща правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Наредбата изрично забранява паленето на стърнища и други растителни остатъци и  използването на открити огнеизточници в земеделските земи и слогове и крайпътни ивици извън тях. Забранени са паркирането на МПС край житни масиви и експлоатирането на неизправна земеделска техника в засети площи. Наредбата изисква от собствениците и ползвателите на земеделските площи да разорават негорими ивици с ширина 50 м около житните масиви  и 10-метрови бразди в самите блокове  – ако са по-големи от 1000 дка.

През целия пожароопасен сезон служителите от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” в областта ще осъществяват засилен контрол по спазване на противопожарните разпоредби от страна на всички юридически и физически лица – собственици и ползвателите на горски територии и земеделски зами, както и лицата пребиваващи или извършващи дейности в близост да тях. Изпратени са разпоредителни писма и до фирмите, стопанисващи съоръжения от пътната и железопътната инфраструктура и  електропреносната мрежа - за почистване на сухите треви и горимите отпадъци в съответните сервитутни ивици. Пожарникарите припомнят, че кметовете на населените места също имат ангажимента да осигурят негорими ивици около сметищата и гробищните паркове.

За да се намали риска от развитие на пожари със сериозни икономически и екологични последици,  огнеборците напомнят :

В никакъв случай да не се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара. Изгарянето на растителни или други отпадъци при наличие на вятър е изключително опасно и нерядко води до сериозни огнени бедствия, които обхващат големи площи, нанасят материални щети и застрашават човешки животи – най-често на тези, които са ги причинили.

Трябва да се проявява изключителна предпазливост и при палене на огън за битови цели в селските дворове. Огнището трябва да бъде обезопасено, да се намира далече от стрехите на сградите и клоните на дърветата и да не бъде оставяно без наблюдение. Още преди разпалването му трябва да се осигурят подръчни средства за пожарогасене - съдове с вода и пясък, лопати, тупалки и др. След приключване на съответната дейност, огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с пясък. Останалата недобре угасена жарава би могла дори след няколко часа, при внезапен порив на вятъра да предизвика пожар, който да обхване жилищни и стопански постройки и да се пренесе в съседен имот.

За да се отстранят най-характерните предпоставки, пожарникерите препоръчват  гражданите да почистят  сухата растителност и горимите отпадъци на разстояние 5 метра около сгради, вили, открити складове, промишлени, търговски обекти и стопанските дворове и сеновали и от терасите на апартаментите.    

При никакви обстоятелства да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, треви в междублоковите пространства, където има паркирани много автомобили, както и близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.
От пожарната припомнят, че е изключително опасно изхвърлянето на фасове в близост до горски и земеделски площи, както и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.

При първите признаци на пожар в дома, в двора, в полето или в гората,  незабавно да се съобщава на телефон 112.

Освен обявения пожароопасен сезон, в началото на лятото започва активния туристически сезон, свързан с трафика на много хора към курортни и туристически комплекси, хотели и почивни станции, в които е необходимо взимането на мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

В тази връзка  служители от службите за пожарна безопасност в  Старозагорска област предприемат тематични проверки на заведенията за развлечение и хранене, почивни станции, курортни обекти авто- и ж.п. гари. Ще се проверяват организацията за пожарна безопасност и готовността на персонала за действие при възникнали произшествия, създадените условия за успешна евакуация на пребиваващите в обектите. Пожарникарите ще осъществяват контрол и за осигурените условия за успешно пожарогасене, състоянието на пътищата за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност, състоянието на инсталациите и съоръженията за външно и вътрешно пожарогасене, както и изправността на електрическите, вентилационни и пожароизвестителни инсталации.
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: