Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Близо 7 100 000 зрители имат достъп до цифрова ефирна телевизия

Във връзка с високия обществен интерес към процеса на въвеждане на наземна цифрова телевизия и по повод изказвания на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията г-н Веселин Божков „НУРТС Диджитъл“ ЕАД и „Фърст Диджитъл“ ЕАД правят следните уточнения:

Изградените мрежи за цифрова телевизия (две търговски и една обществена) са изцяло в съответствие с поставените изисквания в актовете, които регламентират дейността по преминаване от аналогово към цифрово телевизионно излъчване. От „Фърст Диджитъл“ ЕАД е изградена мрежа, чрез която се разпространяват програмите на обществената телевизия – БНТ1 и БНТ2 и БНТ HD, която мрежа е достигнала покритие на 96.2% от населението на страната. От „НУРТС Диджитъл“ ЕАД са изградени две мрежи, чрез които се разпространяват програмите на търговските телевизии. На първата мрежа, която осигурява покритие на 96.2 % от населението на страната се разпространяват при свободен достъп 7 телевизионни програми, включително националните телевизии, които се разпространяваха аналогово – bTV и Нова телевизия, както и bTV Lady, Ring.bg, Diema Family, TV7 и News 7. Втората мрежа, изградена от „НУРТС Диджитъл“, която има техническа възможност да разпространява до 8 програми, осигурява покритие на над 85 % от населението на страната и чрез нея се разпространява програмата Bulgaria On Air.

 

Следователно два от изградените мултиплекси осигуряват покритие на над 7 млн. души, които имат достъп до обществените телевизионни програми на Българската национална телевизия и седем телевизионни програми на търговските телевизионни оператори. Изградените за период от три години мрежи постигат покритие на населението, осигурено от аналоговата мрежа, изграждана за период от над 50 години. Това е значително постижение за частни търговски субекти, което би следвало да бъде оценено от обществото и от държавните институции.

Изградените мрежи имат покритие на процент от населението на България, който няма аналог в европейските държави, със сходни географски (планински) и демографски (многобройни населени места с малко на брой население) особености. При общ брой от 5289 населени места в България е осигурено покритие, както следва – за 3538 населени места – над 90 % покритие по население, за 1009 населени места – от 30 до 90 % покритие по население, за 225 населени места е осигурено от 10 до 30 % покритие по население, а за 124 населени места цифровият сигнал достига до не повече от 10% от населението. Общо 393 населени места остават без покритие на цифров сигнал, като от тях 337 населени места са с население под 200 души. На база на тези данни без покритие с цифрова ефирна телевизия остават около 279 836 граждани на страната, от които ефирна телевизия гледат около 100 000.

Процесът на преход от аналогова към цифрова телевизия е резултат от съвместните усилия на всички заинтересовани страни – държавни органи, независими регулатори, радио и телевизионни оператори и мултиплекс оператори. Този процес последователно е регламентиран и обоснован в Плана за въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България от 2008 г., в последствие изменян и актуализиран през 2009 г. и заменен с нов през 2012 г., последно актуализиран през август 2013 г. Процентът покритие по население, който следва да бъде осигурен от мултиплексите е заложен през 2008 г. – 95% - този процент никога не е бил променян и нито една институция или участник в този процес не е поставял под въпрос този процент покритие. Комисията за регулиране на съобщенията участва във всички етапи по изготвяне на Плана. В тази връзка буди недоумение фактът, че нейният председател г-н Божков сега поставя на общественото внимание въпроса за населението, за което не е осигурено покритие с цифров сигнал.

Цифровата ефирна телевизия е нова за територията на Република България технология, която предстои да се развива. Процесът на оптимизация на новоизградените мрежи изисква технологично време, което представителят на една от институциите – основен участник в този процес, не отчете в публичните си изяви през първия ден, в който беше преустановено аналоговото излъчване.

Отговаряйки на обществения интерес и изразявайки своята съпричастност с проблемите на всички граждани, които не приемат към момента цифрова ефирна телевизия, „НУРТС Диджитъл“ ЕАД и „Фърст Диджитъл“ ЕАД ще продължат работата си по оптимизация на мрежите, с цел осигуряване на най-висок възможен процент от покритие на населението. Следва да се отчете обаче, че осигуряването на 100 % покритие на населението ще доведе до повишаване на разходите, както на мултиплексите, така и на телевизионните оператори. Считаме, че на този етап двете търговски дружества са направили едни от най-мащабните инвестиции, с широко обществено приложение. В тази връзка двете търговски дружества изразяват готовност да участват в обсъждането на съвместни инициативи на всички заинтересовани от процеса на цифровизация в България страни (независими регулаторни органи, държавни органи, неправителствени организации, телевизионни оператори и мултиплекс оператори) за намиране на бързо и удовлетворяващо обществените нужди решение.

NURTS Bulgaria AD / НУРТС България АД

 

coronavirus.bg