Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Игра на нерви и кворум на ръба в ОбС Казанлък

За първи път в двегодишната работа на ОбС Казанлък точките от дневния ред на 40-тото редовно заседание се гласуваха на ръба на необходимия кворум, а общинските съветници от групата на БСП гласуваха против или изобщо не гласуваха. Защо? Трябваше ли да бъде саботирано това заседание на Общинския съвет, какви точки се разглеждаха в него и бяхме ли на ръба да не бъде приета Годишната програма за управление  и  разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2014г., какви биха били последствията от това? За всичко, което се случи  по време на 40-тото заседание на ОбС Казанлък, разговаряме с неговия председател Николай Златанов.

Г-н Златанов на 28.11.2013г. се проведе 40-тото редовно заседание на ОбС Казанлък. Кои бяха най-важните точки залегнали в него и с тях всъщност какво се прие?
- 40-тото заседание на ОбС Казанлък включваше 31 точки в дневния си ред. На пръв поглед изглеждат малко, но 10 – 12 от тях са от изключителна важност за развитието на общината. От т.2 до т.10 разгледахме няколко групи от въпроси. Първата част включват въпроси свързани с инвестиционни проекти на община Казанлък. По точка 3 разгледахме ремонта и рехабилитацията на общинските пътища, които са приети с решение 162/09.04.2013г. На практика приехме допълнителни пътища, които следва да бъдат изградени със средствата останали по гласуваното вече решение. Приехме три решения, които касаят договор за кредит по фонд „Флаг”, това е Фонд за органите на местно самоуправление, по силата на който се поема краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Изграждане на три ЦНСТ и едно Защитено жилище в гр. Казанлък” на стойност близо един милион лева.
Следващата точка под №5 в дневния ред бе сключване на договор отново с фонд „Флаг” с цел съфинансиране реализацията на проект „Интегриран воден проект на Община Казанлък, Етап 2: „Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък” – един заем на стойност 1 340 325лв. и още един заем на стойност 3 803 063лв. за изпълнение на проект „Интегриран воден проект на Община Казанлък, Етап 2: „Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък”. Всички тези заеми целят – общината да има възможност да се разплаща по тези оперативни програми. На практика преди да дойде европейското финансиране, са дължими определени плащания. Фонд „Флаг” предлага на общините кредити с минимални лихви по кредита, който се отпуска. След постъпване на сумите от съответния европейски проект на практика те веднага се възстановяват на фонд „Флаг”. Общинските съветници гласуваха и приеха една изключително важна точка – под №7 в дневния ред, касаеща поемане на задължение в размер на 192 310лв., посочено в Запис на заповед по Договор за безвъзмездна финансова помощ „В подкрепа на следващия програмен период – Казанлък 2020” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г.” На практика с тези средства трябва да се осигури програмирането на определени проекти, които ще бъдат стартирани през периода до 2020г. Ако ние не разполагаме с тези пари няма да имаме свободата да работим по проекти и на практика няма да имаме възможността да усвояваме европейски средства. На това заседание приехме и изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2013г. Стигаме до двете най-важни точки в дневния ред т.10 и т.11. Точка 10 касае проект за решение относно приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2014г. Годишната програма за управление е базата за приемане Бюджет 2014 на община Казанлък. Без тази годишна програма няма как да приемем бюджета.

Приемането на Годишната програма на общината бе приета на ръба на кворума с 20 гласа „За” при необходимите 19. Всъщност през цялото време точките бяха гласувани на ръба на кворума поради странното поведение на съветниците от групата на БСП. Те от втора точка гласуваха против или изобщо не гласуваха. От думите ви разбирам, че имаше опасност, ако Годишната програма не бе приета, то общината нямаше да има и Бюджет 2014г.?

- Да точно тук при тази точка възникна и големият проблем с общинските съветници от групата на БСП. Поради факта, че внесеният доклад под т.31, който урежда един ПУП на частни лица, същият материал не успя да събере необходимите 25 гласа „за”, и което незнайно защо предизвика негативната реакция на групата съветници на БСП. Същите съветници до края наобсъжданите точки, т.е. до 12 –та гласуваха „против”. След 10-та точка групата на БСП буквално напусна залата и спря да гласува. Подчертахме значението на т. 10, саботирането на Годишната програма за управление е саботиране на Бюджет 2014г. на общината. Точната дума е саботиране. Следващата т.11 – един сравнително по-маловажен въпрос, но от голямо значение за общината. Това е договорът за разбирателство между „Ветроком” ЕООД, Община Казанлък и ОбС Казанлък. Всяка година с решение на ОбС се приема Приложение №1, в което определяме по какъв начин ще бъдат разпределени средствата от 70 000лв. за съответната година. На практика липсата на съветниците от БСП в залата доведе до това, че всички тези точки бяха приети на ръба на необходимото мнозинство и съществуваше реална опасност да нямаме кворум за гласуване на определената точка. Най-важната 10 точка, за която говорихме бе приета с 20 гласа от необходимите 19, точка 9 бе приета с 19 гласа при необходимите 19, 11-та точка бе приета с 20 гласа при необходимите 19, т.е през цялото време на 40-тото заседание ние се движихме на ръба на кворума необходим за приемане на точките.

Как определяте това поведение на общинските съветници от групата на БСП?
- В отчетите, които правих до сега за работата на общинския съвет винаги отчитах, че всички съветници работят добре и се отнасят с отговорност, отбелязвал съм, че групата съветници на БСП работят в конструктивен тон и за първи път в средата на този мандат се изправихме пред едно саботиране на работата на ОбС. Това саботиране беше явно, както за общинските съветници от другите групи, така и за медиите, за присъстващите в залата, за кметовете на населените места. Може би групата съветници на БСП ще постъпи коректно, ако обясни какво предизвика такава реакция от тяхна страна и какъв нейн интерес беше нарушен, за да се опита тя да наруши интересите на община Казанлък.

На заседанието бяха приети и още важни за общината решения, но в самото начало на сесията вие обявихте, че има постъпила жалба по делото за т.нар. „Дупка” в центъра на града и че отново е отменено решение на ОбС Казанлък за продажба на имотите в Равда. Както се казва сагата продължава, какво се случва от тук на сетне?
- Ще започна от имотите в Равда. С решение на Административен съд Стара Загора е отменено решението на Община Казанлък, с което предприехме действия за продажба на тези два имота. Идеята, както съм подчертавал и преди това беше тези 18 годишни съдебни спорове да бъдат решени по някакъв начин, като предизвикаме интереса на страните, с които спорим по тези дела и претендират, че са собственици на тези имоти. Ако тези лица бяха проявили интерес, а такъв те не проявиха, т.е. никой не дойде за разговаря в община Казанлък, а имаше очаквания за интерес от тяхна страна и евентуално за купуване на тези имоти от самите лица, с които спорим. Действително такъв имот с такъв спор трудно би предизвикал интерес у трето лице. Интересът на спорещите страни е очевиден и ако тези страни бяха проявили желание да купят имота за себе си на цената, която ние определихме като пазарна, а те след това можеха да реализират сделка на свободния пазар, тъй като те са физически лица и за тях няма никакви ограничения. За съжаление това не се оправда, може би нямахме необходимото време, за да постигнем тази договорка. Беше сондирано мнение какво мислим, но официално тези страни не дойдоха в общината да потърсят съдействие. Напротив те пуснаха едни жалби на база, на които решението на общината беше отменено. Това обаче не изключва допълнителни действия по среща с тези лица, ако проявят интерес. Решението на Административен съд по никакъв начин не възпрепятства повторно приемане на такова решение и излизане от тази ситуация. А сега по въпроса за дупките, защото в града си имаме две дупки – едната в центъра на града, другата – бившата инфекциозна болница. Ако пратим едната в историята, ще запишем втората в историята на Казанлък. Дупката №1 в центъра на града след окончателното решение за делба между съсобствениците – физически лица и Община Казанлък след толкова години и благодарение на усилията на кмета Галина Стоянова успяхме да стигнем до тази фаза. За всеобща изненада, както на общината, така и за лицата, с които делихме този имот, постъпи жалба и то не от лицата с които се делим, а от 4 други лица, представлявани от Цветан Павлов. Според твърденията им в жалбата те имат претенции върху същия този имот. От първоначалния прочит на жалбата за мен като юрист е очевидно, че г-н Павлов няма никакво право да подава такава жалба, тъй като физически лица могат да бъдат представлявани в съда само от адвокат. Г-н Павлов няма качествата на адвокат и тази жалба не би следвало да бъде разглеждана в съда. Но дори и да бъде допусната за разглеждане документите, които е представил – натуралните актове не касаят този имот, който ние разглеждаме. Но Върховен съд се е произнесъл, че имотът е отчужден на правно основание на времето от община Казанлък и това на практика означава, че ново отчуждение не може да стане. Но ако се стигне до разглеждане на въпроса по същество, ще се позоваваме на решението на Върховния съд и това ми дава основание да определя жалбата като 100 процента неоснователна.

И понеже заговорихме за дупки, какво се случва с делата по дупка №2?
- Явно на Казанлък му е писано да си има дупки. При положение, че успеем да заровим една тридесет и няколко годишна дупка, пак ще имаме една, която да коментираме. На 5 декември е поредното заседание на Арбитражен съд на БТПП по този спор, който по окончателен начин ще реши какъв е размера на претенциите на дружеството, което призна договора за нищожен и от тук нататък остава да се определи само сумата, която Община Казанлък ще трябва да връща.

А каква е сумата?
- Заплахата е общината да има да връща три милиона лева и да получи поредния изкоп в централната част на град Казанлък.

Кристалина Вълчева – в-к Искра

 

coronavirus.bg