Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Общински съвет - Казанлък прие изцяло нова наредба за управление на отпадъците

Кметът Галина Стоянова: „2020 ще бъде белязана с издължаване на заемите и изпълнение на социалните п

Днес общинските съветници в Казанлък гласуваха и приеха изцяло нова Наредба №23 за управление на отпадъците на територията на община Казанлък. Поднормативният акт отговаря напълно на европейското законодателство и на изискванията на Закона за управление на отпадъците, като допълва някои специфични неща за общината. В него са определени правомощията на Кмета за изграждане на системи за разделно събиране на битовите отпадъци, за управление на биоразградимите отпадъци, излезлите от употреба гуми и моторни превозни средства, акумулатори, опасни луминисцентни лампи и други видове отпадъци.  Кметът на общината ще има по-големи правомощия при изготвяне на Общинската програма за управление на отпадъци, както и правото на избор за това дали общината сама да изгражда системите за управление на не опасни отпадъци или да се предостави тази дейност на лицензирани фирми.
Всяка глава от наредбата е разделена на няколко части: задължения на Кмета на общината, задължения на фирмите, които ще управляват отпадъците, права и задължения на физическите и юридическите лица, които генерират отпадъци и това какво е забранено да правят.

В главата за управление на строителните отпадъци е разширен разрешителният режим от страна на Общината за превоз и депониране на изкопни земни маси и строителни отпадъци. Регламентирано е в какви случаи се иска план за управление на строителните отпадъци, въвежда се разрешителен режим за лицата, които извозват строителни отпадъци на частен терен, въведени са и някои облекчения за гражданите, които отделят и депонират минимални  количества  строителни отпадъци при домашни ремонти.

За първи път се въвежда задължение на контролните органи да извършват планови проверки на документацията относно управлението на отпадъците на различните фирми, действащи на територията на общината, които рециклират, сепарират, събират и оползотворяват отпадъци. Освен това, се дават допълнителни правомощия на контролните органи при извършване на планови или внезапни проверки.

По отношение на санкциите, определени от Закона за управление на отпадъците, в наредбата са детайлизирани случаите, при които санкциите се налагат от кмета на общината или от директора на РИОСВ – Стара Загора. Наказват се с глоба от 300 до 1 000 лв. физически лица, които: Изхвърлят отпадъци на неразрешени за това места; не предадат излезли от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване; изхвърлят масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране в контейнери за смесени битови отпадъци или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци; изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране; изважда от съдовете за разделно събиране масово разпространени отпадъци, без да му е възложено тяхното обслужване. Наказва се с имуществена санкция в размер от 1 400 до 4 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което: изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за събиране, транспорт и депониране на битови или строителни отпадъци; нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци. За други нарушения на тази наредба, които не съставляват престъпления, физическите лица или длъжностните лица се наказват с глоба от 500 до 3 000 лв., а на юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1 000 до 6 000 лв. Увеличаването на санкциите се налага, защото те трябва да отговарят на санкциите определени в Закона за управление на отпадъците. В Наредбата много ясно са прецизирани забраните, при нарушението на които се налагат глоби, като много ясно е разписано коиса длъжностните  лица, които могат да съставят актове за установяване на нарушения. При явно маловажни случаи глобите са от 10 до 50 лв. налагани чрез издаване на фишове.

Наредба №23 дава ясни и точни определения за различните термини и понятия и задължава Кмета на Общината да популяризира различните инициативи по отношение на управлението на отпадъците в сайта на общината или местните медии... Въвежда се и задължително провеждане на разяснителни кампании или на акции за събиране на едрогабаритни отпадъци, стари елктроуреди, дрехи и други битови отпадъци с активното участие на гражданите.

Пресцентър на община Казанлък

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: