Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ОИК - Казанлък прекрати предсрочно правомощията на Кенан Шакир Саид като Кмет на кметство с.Копринка

ОИК - Казанлък прекрати предсрочно правомощията на Кенан Шакир Саид като Кмет на кметство с.Копринка

Преразглеждане на постъпил Доклад с Вх. № 34-00-57/31.12.2019 г. от ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт при общински съвет Казанлък, съдържащ данни за несъвместимост на Кмет на Кметство, съгласно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени с Решение № 57/11.02.2020 год. по адм.дело № 68/2020 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Председателят на Общинска избирателна комисия Казанлък докладва, че с Решение № 57/11.02.2020 год. по Адм.дело № 68/2020 год. по описа на Административен съд Стара Загора, потвърдено с Решение № 1413/03.02.2021 год. по Адм.дело № 3097/2020 год. по описа на ВАС е отменено по жалба на ПП „ВМРО – Българско Национално Движение“ е Решение № 252 от 15.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Казанлък за отхвърляне на предсрочно прекратяване на пълномощията на Кенан Саид, като кмет на кметство с. Копринка и е върната преписката на ОИК - Казанлък за ново произнасяне, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на материалния закон.

Съгласно цитираните решения в случая се установява, че Кенан Саид не е изпълнил и трите изисквания на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА. Кенан Саид не е предприел в срок необходимите действия за прекратяване на дейността си като търговец. Също така не е изпълнил и другите две изисквания на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА – не е уведомил писмено за предприетите действия председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия за предприемане на действия по прекратяване на дейността като ЕТ. Тъй като законовите изисквания по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА са кумулативни, неизпълнението само на едно от тях е достатъчно да се приеме, че Кенан Саид в качеството си на избран за кмет на кметство на с. Копринка не е изпълнил изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА – обстоятелство което води до неблагоприятен за лицето резултат. В този смисъл е и решение № 13/24.09.2020 г. по к. д. № 5/2020 г. на Конституционния съд на Република България. Без правно значение е обстоятелството дали лицето извършва реално търговска дейност. Затова са налице предпоставките на чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета, както правилно е приел и първоинстанционният съд.

След като разгледа всички относими документи и след проведена дискусия с изложени аргументи, ОИК Казанлък проведе гласуване, при което „ЗА“ предсрочно прекратяване на пълномощията на Кенан Шакир Саид като Кмет на кметство с.Копринка 10 от членовете на комисията (Здравко Балевски, Николай Господинов, Таня Димитрова, Йорданка Арнаудова, Петър Иванов, , Мариана Стойнева, Милена Кацарова, Ваня Андреева, Спас Спасов и Любомир Денков) „ПРОТИВ“ предсрочно прекратяване на пълномощията на Кенан Шакир Саид като Кмет на кметство с.Копринка гласуваха 2 от членовете на комисията (Петко Петков, Тюркян Салиева)

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 5 от ИК, Чл. 42, ал. 4, чл. 42, ал. 1 , т. 5 и чл.41, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 57/11.02.2020 год. по Адм.дело № 68/2020 год. по описа на Административен съд Стара Загора, потвърдено с Решение № 1413/03.02.2021 год. по Адм.дело № 3097/2020 год. по описа на ВАС и Протокол №67/17.02.2021 год., Общинска избирателна комисия Казанлък взе следното:

РЕШЕНИЕ № 256

Прекратява предсрочно пълномощията на Кенан Шакир Саид като Кмет на кметство с.Копринка.
Обезсилва Удостоверение № 12/05.11.2019 год. на Кенан Шакир Саид, като Кмет на кметство с.Копринка.


Решението на Общинска избирателна комисия Казанлък подлежи на обжалване пред Административен съд Стара Загора в седемдневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от ИК.

Препис от решение да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Председателя на Общински съвет Казанлък в тридневен срок от влизането му в сила.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова


РЕШЕНИЕ № 255
Казанлък, 26.02.2020


ОТНОСНО: Приемане на писмено становище по Жалба на Кенан Шакир Саид – Кмет на кметство с.Копринка против Решение №57/11.02.2020 год. по Административно дело № 68/2020 год. на АС Стара Загора.

Председателят докладва, че в Общинска избирателна комисия Казанлък е постъпило Съобщение по Административно дело №68/2020 год. с което ни се изпраща Жалба от Кенан Шакир Саид, в качеството му на кмет на кметство с.Копринка против Решение №57/11.02.2020 год. по същото дело. По същество касационния жалбоподател е оспорил решението с искане за неговата отмяна.

Предвид изложеното, Общинска избирателна комисия Казанлък следва да  приеме общо становище по постъпилата жалба, следва ли да бъде подкрепена или оспорена.

Председателят на комисията предложи ОИК Казанлък да подкрепи подадената касационна жалба.

Премина се в режим на поименно гласуване на предложения проект за решение.

„За“ приемане на решението гласуваха 3 от членовете на комисията (Здравко Балевски, Николай Господинов и Йорданка Арнаудова).

„Против“ приемане на решението гласуваха 6 от членовете – (Ваня Андреева, Милена Кацарова, Таня Димитрова, Спас Спасов, Мартина Кулева и Петко Петков).

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс,   Общинска избирателна комисия Казанлък взе следното:

РЕШЕНИЕ № 255

Приема решение за отхвърляне.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова ДимитроваРЕШЕНИЕ № 254
Казанлък, 26.02.2020


ОТНОСНО: Приемане на писмено становище по Решение №57/11.02.2020 год. по Административно дело № 68/2020 год. на АС Стара Загора.

Председателят докладва, че в Общинска избирателна комисия Казанлък е постъпило Съобщение по Административно дело №68/2020 год. с което ни се изпраща Решение №57/11.02.2020 год. по същото дело. С цитираното Решение е отменено Решение №252/15.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Казанлък, с което е прието решение за отхвърляне за предсрочното прекратяване на пълномощията на Кенан Шакир Саид като Кмет на кметство с.Копринка.

Предвид изложеното, Общинска избирателна комисия Казанлък следва да  приеме общо становище по така постановеното решение, следва ли да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Председателят на комисията предложи ОИК Казанлък да оспори постановеното решение.

Премина се в режим на поименно гласуване на предложения проект за решение.

„За“ приемане на решението гласуваха 3 от членовете на комисията (Здравко Балевски, Николай Господинов и Йорданка Арнаудова).

„Против“ приемане на решението гласуваха 6 от членовете – (Ваня Андреева, Милена Кацарова, Таня Димитрова, Спас Спасов, Мартина Кулева и Петко Петков).

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс,   Общинска избирателна комисия Казанлък взе следното:

РЕШЕНИЕ № 254

Приема решение за отхвърляне.

Председател: Здравко Красимиров Балевски

Секретар: Таня Йорданова Димитрова

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: