Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ Община Казанлък съобщава на заинтересованата общественост, че на 16.09.2022г., петък, в Информационния център на ул.“Искра“ №4 от 17:00ч. ще се проведе обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.

Изменението обхваща следните имоти, за които съгласно решение № 641 от 31.03.2022г. на Общински съвет- Казанлък, е дадено разрешение за изменение на ОУП по искане на заинтересовани лица, както следва:

 1. В урбанизираната територия на град Казанлък:
 2. ПИ с идентификатор 35167.502.4002, представляващ УПИ III-8885, кв.43 по плана на гр. Казанлък, за промяна на режима на застрояване от /Оо/ за обществено обслужване/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/, собственост на „ГАЛАТЕРА“ ЕООД;
 3. ПИ с идентификатор 35167.504.7798, УПИ VII-7798 в кв.327 по плана на гр. Казанлък за промяна на режима на застрояването от нискоетажно жилищно /Жм/ в Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на автокомплекс, собственост на Койчо Христов Бъчваров.
 4. Извън урбанизираните територии:

В землището на град Казанлък:

 1. ПИ с идентификатор 35167.60.14 в землището на гр. Казанлък, за промяна на земеделската земя от „нива“ в Смесена функционална зона /Смф/, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа, собственост на „Раково инвест“ ЕООД- Светослав Златев Славов.

В землището на село Енина:

 1. ПИ с идентификатор 27499.28.7 в землището на с. Енина, м-ст „Каделкова чешма“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  изграждане на жилищна сграда, собственост на Красимир Димитров Крондев.
 2. ПИ с идентификатор 27499.181.5 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  изграждане на жилищна сграда, собственост на Калчо Жеков Жеков.
 3. ПИ с идентификатори 27499.181.4,  27499.181.55 и 27499.181.72 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Яни Костов Балездров.
 4. ПИ с идентификатор 27499.172.25 в землището на с.Енина, м-ст „Оградата“ за допустима  промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Симеон Радианов Дамянов.
 5. ПИ с идентификатор 27499.126.50 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в  предимно производствена зона /Пп1/ с цел изграждане на Автоработилница, собственост на Янко Вълчев Янков.
 6. ПИ с идентификатор 27499.125.35 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки, собственост на Севдалин Генков Чаушев.
 7. ПИ с идентификатори 27499.172.613 и 27499.172.612   в землището на с. Енина, м-ст „Оградата“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Стефан Тончев Сейков и Недялка Тончева Сейкова.

В землището на гр. Крън:

 1. ПИ с идентификатор 40292.101.90 в землището на гр.Крън, м-ст „Бончово кладенче“,  за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Пенка Панайотова Щерева.
 2. ПИ с идентификатор 40292.109.1 в землището на гр.Крън, м-ст „Гърдова могила“ за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на производствена и складова база, собственост на „Трейдифай“ ЕООД, представлявано от Илия Иванов Пенчев.
 3. ПИ с идентификатор 40292.102.37, собственост на  Ахмед Али Качан и ПИ с идентификатор 40292.102.15, собственост на  Айдън Илязов Расимов в м-ст „Енинско“, и двата в землището на гр. Крън, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

В землището на град Шипка:

 1. ПИ с идентификатор 83199.81.653 в землището на гр.Шипка, м-ст „Пазарска чешма“, за допустима промяна на режима на застрояване от /Оо 3/ зона за обществено обслужващи дейности, с височина до 4 м./ в /Оо 2/ зона за обществено обслужващи дейности, с височина до 10 м./, с цел изграждане на хотел, собственост на Ахмед Али Качан.

В землището на с. Долно Изворово:

 1. ПИ с идентификатори 22633.42.8 и 22633.42.9в землището на с. Долно Изворово, м-ст „Под село“, за допустима промяна на устройствената зона от Зона за алтернативно земеделие /За/ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Атие Юсменова Пазвантова.

В землището на с.  Хаджидимитрово:

 1. ПИ с идентификатор 77027.4.47 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Ак бунар“, за допустима промяна на земеделската земя от „овощна градина“ в зона за производствени и складови дейности /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки, собственост на Алил Гюрселов Чаушев.
 2. ПИ с идентификатори 77027.37.6 и 77027.37.3 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Мерилика“ за допустима промяна на устройствената зона от Зона за алтернативно земеделие /За/ в зона за Производствени и складови дейности /Пп1/, с цел  изграждане на фотоволтаична електрическа централа, собственост на Афизе Ахмед Качан- Дерменджи, Ерджан Акиф Дерменджи и Ялдъз Фазлиева Дерменджи.
 3. ПИ с идентификатори 77027.6.54 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Ак бунар“, за допустима   промяна на земеделската земя от „нива“ в смесена многофункционална зона /Смф1/, с цел изграждане на работилница за ремонт на едрогабаритни транспортни и превозни средства, собственост на Таня Атанасова Петрова.

В землището на с. Шейново:

 1. ПИ с идентификатори 83106.88.1, 83106.88.2 и 83106.88.12 в землището на с. Шейново, за допустима промяна на земеделските земи в терени за инженерно- техническа инфраструктура /T/ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия, собственост на „Аурора Соларис“ ООД, с управител Радослав Динев Динчев.

В землището на с. Голямо Дряново:

 1. ПИ с идентификатор 15864.20.1 в землището на с. Голямо Дряново, м-ст „Под село“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради, собственост на Радоил Дончев Рапалов и Стефан Дончев.

В землището на село Дунавци:

 1. ПИ с идентификатор 24075.24.60 в землището на село Дунавци, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в предимно производствена зона /Пп1/, с цел изграждане на складова сграда и фотоволтаична централа, собственост на Назъм Садък Муса.

В землището на село Копринка:

 1. ПИ с идентификатор 38563.152.2 в землището на с. Копринка, имот в горска територия, за допустима промяна на устройствената зона от Зона за озеленяване /Оз3/ в рекреационна устройствена зона /Ок2/, с цел  за изграждане на жилищна/вилна сграда, собственост на Маргарита Денкова и Николай Христов Радев.

В землището на село Овощник:

 1. ПИ с идентификатор 53179.53.13, в землището на  с.Овощник, м-ст „Адалъка“,  за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Цветанка Иванка Песева.

В землището на село Розово:

 1. ПИ с идентификатор 62983.55.6 в землището на с. Розово, м-ст „Черешака“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Красимир Стефанов Велев.
 2. ПИ с идентификатор 62983.59.1, м-ст „Сованлъка“ в землището на с. Розово, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда, собственост на Златка Костова Гуркова.

В землището на с.  Средногорово:

 1. ПИ с идентификатори 68446.254.36 и 68446.153.34 в землището на с. Средногорово, м-ст „Борка“, за допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в зона за курортни дейности /Ок1/ с цел изграждане на вилни сгради, собственост на Иван Димов Кантарски и Боян Асенов Филипов.
 2. ПИ с идентификатор 08446.153.21 в землището на с. Средногорово, м-ст „Борка“ за  допустима промяна на земеделската земя от „нива“ в зона за курортни дейности /Ок1/ с цел изграждане на вилна сграда, собственост на Михаил Тодоров Янушев.
 3. ПИ с идентификатори в землището на с.Средногорово: ПИ 68446.141.1, ПИ 68446.141.2, ПИ 68446.141.5,  ПИ 68446.141.6, ПИ 68446.141.40, ПИ 68446.169.31, ПИ 68446.169.34,  ПИ 68446.130.82, ПИ 68446.79.30, земеделски територии  за допустима промяна на устройствения режим в ОУП от земеделски територии със забрана за промяна на предназначението в Предимно производствена зона /Пп/, общинска собственост.
 4. ПИ с идентификатори 40292.21.9,  ПИ 40292.21.8 и ПИ 40292.23.4 в землището на гр. Крън,  земеделски територии за допустима промяна на устройствения режим в ОУП от земеделски територии със забрана за промяна на предназначението в Предимно производствена зона /Пп/, общинска собственост.

Материалите могат да се разгледат от заинтересованите лица от 15,00 ч. до 17,00 часа всеки работен ден в срок до 15.09.2022г., четвъртък, на гише № 2 в Центъра за информация и услуги на граждани на Община Казанлък.

Предложения, становища или възражения могат да се подават на гише №2 в Центъра за информация и услуги на граждани или на е-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж