Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

ЕС ще помага на безработни да стартират малък бизнес

ЕС ще помага на безработни да стартират малък бизнес посредством механизъм за микрофинансиране, разполагащ със 100 милиона евро
Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“


В настоящата обстановка на намалено предлагане на кредити новият механизъм за микрофинансиране има за цел да улесни достъпа на микропредприятията до кредитиране.


Европейският съюз създава нов Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, чрез който ще се предоставят микрокредити на малкия бизнес и гаранции на хора, които са загубили работата си и искат да започнат или да развият допълнително своя собствен малък бизнес.

Очаква се първоначалният бюджет от 100 млн. евро да доведе до отпускане на кредити в размер на 500 млн. евро в сътрудничество с международни финансови институции като Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). В резултат на това за период до осем години биха могли да бъдат предоставени около 45 000 заема.

Механизмът ще увеличи предлагането на микрокредити и ще подобри достъпа до тях на хора от уязвими групи и безработни, желаещи да създадат или доразвият своя собствен бизнес.

Как мога да кандидатствам?

Механизмът ще заработи от юни 2010 г. Хората, желаещи да кандидатстват за подпомагане от механизма за микрофинансиране, трябва да се свържат с организациите, предлагащи кредити в тяхната страна. Тези организации могат да бъдат банки, организации с нестопанска цел, предоставящи микрокредити, или институции, осигуряващи гаранции, както и други доставчици на финансови продукти за микропредприятия. В рамките на механизма Европейският инвестиционен фонд ще осигурява финансиране на тези организации, за да може Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес” да достигне до хората, към чиито нужди е насочен.

В ЕС микрокредитиране означаване отпускане на заеми под 25 000 евро. То е насочено към предприятия с персонал под 10 души (91 % от всички европейски предприятия) и безработни или неактивни лица, които искат да станат самостоятелно заети лица, но нямат достъп до традиционни банкови услуги. 99 % от новите предприятия в Европа са микро- или малки предприятия и една трета от тях се създават от хора, които са безработни.
Съпътстващи мерки

Тъй като осигуряването на финансови средства само по себе си не е достатъчно — нужни са и напътствия за (потенциалните) предприемачи и изграждане на капацитет сред организациите, предоставящи микрофинансиране — механизмът ще бъде съгласуван със съществуващите инструменти, по-конкретно с Европейския социален фонд (ЕСФ).

Създаването на връзка между ЕСФ и Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ ще бъде един от основните фактори за успеха на механизма. Това е важно, защото:
•    чрез своите изградени канали ЕСФ ще играе важна роля в информирането на потенциалните получатели на микрокредити от новия механизъм;
•    всички държави членки са посочили предприемачеството като приоритет в своите оперативни програми по линия на ЕСФ. Във връзка с това те предлагат подкрепа за обучения в областта на създаването на предприятие, напътствия и наставничество за ръководенето на бизнес и могат да подпомогнат заемополучателите при кандидатстването за заем и управлението на микропредприятие;
•    ЕСФ ще подкрепя крайните бенефициенти със своите традиционни дейности по насърчаване на предприемачеството, индивидуални консултации (коучинг), обучение и съвети за търсещите работа;
•    ЕСФ е единственият структурен фонд, който може да финансира отстъпки по лихвени проценти за физически лица. Тази възможност има голям потенциал за подобряване на достъпа на микропредприятията до финансиране.

Информация: ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=bg 

======================== информация от ===============================

Диана Петрова
Информационен център „Европа директно” - Стара Загора
Офис Казанлък
Ул.”Искра „ №4
тел. 0431 62817
web: www.europedirect.szeda.eu

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж