Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно и само, ако задълженията в тях са =

От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно и само, ако задълженията в тях са равни

От 1 януари 2014г., две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 „Данни за осигуреното лице” и образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ”, трябва да постъпват в НАП едновременно.

Това важи за декларациите образец 1 и 6, които ще се подават с данни за осигуряването за месец януари 2014 г., които следва да постъпят в Агенцията до 25 февруари 2014 г. Промените са в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, и са публикувани в Държавен вестник бр. 99 от 15.11.2013г. Становище за коректното им прилагане е публикувано на страницата на НАП в интернет на: www.nap.bg
Агенцията за приходите ще приема двете декларации само ако декларираните месечни задължения с декларация образец № 6 са равни на изчислените задължителни осигурителни вноски, от подадените декларации образец № 1. При обработката на декларациите ще се извършва автоматична съпоставка на данните от двата вида декларации по фондове, без ДДФЛ. При установяване на несъответствие, те ще се отхвърлят автоматично, като некоректни. Декларациите образци №1 и 6 се подават от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят, или през който са направени частични плащания по фондовете на държавното обществено осигуряване.
От тази година са променени и кодовете за вид осигурен за:

- държавни служители и служители по закона за защита  при бедствия: код 05;
- за управители и прокуристи на търговски дружества и на еднолични търговци и техните клонове, членове на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети, и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества: код 10;

Създаден е нов код 8, за целите на удържания данък по чл.42 от ЗДДФЛ, както и за авансовия данък дължим от работодателя на основание чл.42, ал.6.

Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които имат месечно повече от 10 осигурени лица, следва да подават декларации образци №1, 3 и 6 само по електронен път, задължително с електронен подпис.

С извършените промени, освен улесняване на клиентите на приходната администрация, се минимизира и възможността за подаване на данни за осигурени лица, когато осигурителят не е декларирал в пълен размер задълженията си за осигурителни вноски. По този начин ще намалеят и опитите за манипулиране на данните, подавани с декларация образец № 1, водещи до злоупотреби с фондовете на Държавното обществено осигуряване и със средствата на НЗОК.

Повече информация за попълване на декларациите, плащане на осигурителните вноски и новостите, може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж